Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347807
Публикувано на 09.07.2019 10:09
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Фабрика,112805 лв.,Стралджа
Обявлението е активно
от 11.08.2019
до 11.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Стралджа
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
112805.00 лв.
Площ (в кв.м):
2917.000
397650
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 12.08.2019г.-до 12.09.2019г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20158780400486, в сградата на РС-Ямбол, като на 13.09.2019 г. в 9.00 ч. в зала на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, а именно: ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ- ФУРАЖЕН ЦЕХ /бивша фурна/, представляващ дворно място с построените в него сгради с административен адрес в гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1, по кадастралната карта на гр.Стралджа-Поземлен имот с идентификатор № 69660.501.4475, с площ от 2917квм, ведно с пострените в него едноетажни масивни сгради с идентификатор № 69660.501.4475.1 със ЗП 41квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.2 със ЗП 502квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.3 със ЗП 144квм и с идентификатор № 69660.501.4475.4 със ЗП 6квм, като сградите са неизползваеми от 2011г.Производителност с наличното оборудване-10-20т./8ч. фураж, инсталирана мощност 90кVV, най-висока точка на инсталацията 14м, съоръженията са закупувани като нови , основно от „Джи-ес-ел” ЕООД гр.Смолян.Основните машини и съоръжения са: приемна шахта, елеватор вертикален с производителност 50т/час,, разпределител, бункери за суровини 3бр. по 50куб, изваждащи шнекове с производителност 50т/ч 2бр. дозатор с електронно управление/кош кантар/ до 600кг, елеватор с производителност 50т/час, буферен съд 600кг, магнитна колонка, чукова дробилка/фуражомелки/ с производителност 4т/час, елеватор след чуковата дробилка, елеватор с готова продукция с производителност 50т/час, буферен съдна смесителя 2т, дозатор електронен за добавки, шнекове транспортни с производителност 50т/час, смесител с обем 2 куб.м,буферен съд 2т след смесителя, бункер за готова продукция 2бр.по 6кубм, шнекове 2бр. свързващи двата силоза с вместимост по 6кубм, електронен кантар за готовата продукция до 1000кг, аспорационна система с два вентилатора, главно ел.табло, силови ел.табла 4бр., пулт за управление , метални конструкции. - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 и чл. 468 ГПК е в размер на 112805 лв./сто и дванадесет хиляди осемстотин и пет лева/.Имотът е собственост на ЕТ”Антон Бачков”, представлявано от Антон Атанасов Бачков, за него вписана ипотека и е наложена възбрана в полза на взискателя за 334069.30 лв. главница, както и лихви, такси и разноски. Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ .За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-12.09.2019г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 09.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 13.09.2019 06:00
298002
Онлайн са 159 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение