Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347813
Публикувано на 09.07.2019 10:32
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ирина Станева Христова с рег. No: 878 обявява за публична продан
Други,322344 лв.,Кабиле
Обявлението е активно
от 11.08.2019
до 11.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
322344.00 лв.
Площ (в кв.м):
1090.000
397656
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 ГПК от 12.08.2019г.-до 12.09.2019г. ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело №20158780400723, в сградата на РС-Ямбол, като на 13.09.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, а именно:УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.м. и РЗП 297 кв.м., ГАРАЖ със ЗП от 31 кв.м., барбркю, басейн и всички подобрения в имота, при граници: улица, УПИ I-302, УПИ II-419; УПИ III-309; УПИ X-308; УПИ IX-307; УПИ XIII-309 - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 322 344 лв. /триста двадесет и две хиляди триста четиридесет и четири лева /Имотът е собственост на Георги Марков Георгиев и Лидия Венелинова Георгиева, учредени са: първа по ред ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 21.12.2006 г., втора по ред ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 23.10.2007 г., наложена е възбрана в полза на Юробанк България, вписана в Сл Вп Ямбол за ½ идеална част от имота на 12.04.2013 г., възбрана в полза на Миланов и Попов ООД, вписана в Сл Вп Ямбол за ½ идеална част от имота на 20.06.2014 г., възбрана в полза на взискателя по ИД, вписана в Сл Вп Ямбол на 07.10.2015 г.За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.Проданта приключва в края на работния ден-12.09.2019г. -17,00ч.Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.Гр.Ямбол, 09.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
046/ 623 003
Определяне на купувач
[кога] на 13.09.2019 06:00
298007
Онлайн са 135 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение