Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 348983
Публикувано на 22.07.2019 06:54
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,220536 лв.,МЕЗДРА
Обявлението е активно
от 27.07.2019
до 27.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Мездра
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
220536.00 лв.
Площ (в кв.м):
15500.000
398827
Описание:

НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнадесет/ по кадастралният план на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989г. с площ 15500кв. м. /петнадесет хиляди и петстотин квадратни метра/, ведно с построените в него сгради: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ 169.90кв. м. /сто шестдесет и девет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, СКЛАД ПТБ, с площ 371кв. м. /триста седемдесет и един квадратни метра/, производствено хале с площ 1214.40кв. м. /хиляда двеста и четиринадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ – 2 /два/ броя, с п;пщ 42.25кв. м. /четиридесет и две цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, АВТОМИВКА с площ 78кв. м. /седемдесет и осем квадратни метра/, както и останалите подобрения в имота:силов трансформатор, складове 6бр. /шест/, навес 1бр. /един/, варница 2бр /два броя/ и др. подобрения, при граници и съседи на целия имот: от юг и изток – р. Боденска бара, от запад и север – ПИ № 7 на „Стройкерамика“ АД и от юг – ПИ 1715 на н-ци на Ваца и Данчо Поп Андрееви

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 29.08.2019 08:00
298990
Онлайн са 185 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение