Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 349003
Публикувано на 22.07.2019 07:35
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,6624 лв.,Попица
Обявлението е активно
от 25.07.2019
до 25.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Попица
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
6624.00 лв.
Площ (в кв.м):
334.000
398847
Описание:

1.ИМОТ № 270010 /двеста и седемдесет хиляди и десет/ в землището на с. Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, местността „Любимир” с площ от 0,334 /триста тридесет и четири кв.м./ дка, трета категория с начин на трайно ползване СТОПАНСКИ ДВОР ЗАЕДНО с построената в имота 01 – СГРАДА с друго предназначение с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м. – по скица на ОСЗ Бяла Слатина, а съгласно удостоверение 369 /03.02.2010г., посочено в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на взискателя – СТОПАНСКА СГРАДА – агрегатно помещение, масивна монолитна, с покривна железобетонна плоча със застроена площ от 71 кв.м., построена преди 1985г., при съседи на имота: имот № 270019 –ведомствен път на МЗГ – Стопански дворове; имот № 270028 – стопански двор на ЕТ „Иван Стойчев”; имот № 000861 – път IV кл. на Община Бяла Слатина, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и ведно с всички трайно прикрепени съоръжения, а съгласно скица издадена от СГКК – Враца: поземлен имот с идентификатор 57594.270.10 /петдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и четири точка двеста и седемдесет точка десет/ по КККР, одобрени със ЗаповедРД-18-902/03.04.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с. Попица, м. „Любимир“, площ 334кв. м. /триста тридесет и четири квадратни метра/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 270010, съседи57594.270.19, 57594.28.861, 57594.270.28, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 57594.270.10.1 /петдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и четири точка двеста и седемдесет точка десет точка едно/, със застроена площ 55кв. м. /петдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение – селскостопанска сграда.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 27.08.2019 08:00
299001
Онлайн са 167 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение