Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 349006
Публикувано на 22.07.2019 07:42
Посещения: 45
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Росица Иванова Апостолова с рег. No: 848 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,103600 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 25.07.2019
до 25.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
103600.00 лв.
Площ (в кв.м):
84.000
398850
Описание:

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.07.2019г. до 26.08.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжницика КРЪСТЬО ЛЪЧЕЗАРОВ ЛИЧЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 28 (двадесет и осем), находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин", в жилищната сграда на бл. № 013 (нула тринадесет), вх. „Б" (буква „Б"), ет. 4-ти (четвърти), състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 83,81 (осемдесет и три цяло и осемдесет и една стотни) кв. м., при граници (съседи) съгласно доказателствен акт за собственост: изток - зелена площ, запад - улица, север - апартамент № 27 (двадесет и седем) - държавен, юг - разделителна стена с вход „В", отгоре - апартамент № 31 (тридесет и едно) - държавен, отдолу - апартамент № 25- собственост на Димитров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет), с полезна площ от 3,31 (три цяло и тридесет и една стотни) кв. м., при граници (съседи) съгласно доказателствен акт за собственост: изток - мазе № 14 на Тютюков, запад - коридор, север - абонатна станция, юг - коридор и общо мазе, заедно с 1,773 (едно цяло седемстотин седемдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, като съгласно Схема № 15-508196-16.10.2017г., издадена от СГКК, апартаментът е с идентификатор 68134.4356.453.2.11 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, четири, пет, три, точка, две, точка, едно, едно), с адрес на имота: гр. София, район „Люлин", ж.к. „Люлин", бл. 013 (нула тринадесет), вх. „Б" (буква „Б"), ет. 4 (четири), ап. 28 (двадесет и осем), като самостоятелният обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4356.453 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, четири, пет, три), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 68134.4356.453.2.10, под обекта: имот с идентификатор 68134.4356.453.2.8 и над обекта: имот с идентификатор 68134.4356.453.2.14, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 103 600 лева /сто и три хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 17.05.2019г., т.8 акт № 257/2019г., дв.вх.рег. № 29006/17.05.19г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 20, акт № 20/2018г., дв.вх.рег. 40830/26.06.2018г. за сумата от 50 000 лева. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018Г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20198480400405. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 27.08.2019г. в 11.45ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 68 20
Определяне на купувач
[кога] на 27.08.2019 08:45
299004
Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение