Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 349794
Публикувано на 29.07.2019 07:55
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Земеделска земя,3380.4 лв.,Краводер
Обявлението е активно
от 02.08.2019
до 02.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Краводер
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
3380.40 лв.
Площ (в кв.м):
4917.000
399639
Описание:

1) 1/6 идеална част от ИМОТ № 045029 /нула четиридесет и пет нула двадесет и девет/ в землището на с. Краводер с ЕКАТТЕ 39236, с площ на имота: 13.000дка. /тринадесет декара/, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: Частна, категория на земята при неполивни условия: Трета. Имотът се намира в местността „Парезете“ при граници и съседи съгласно Скица № К05130/13.01.2017г. издадена от ОСЗ Криводол:№ 045028 Нива на Държавен поземлен фонд;№ 000538 Полски път на общ. Криводол;№ 045030 Нива на Иван Иванов Огорелов;№ 045020 Нива насл. на Петко Горанов Ангелов;№ 045021 Нива на „Баладжиев“ ООД№ 045022 Нива насл. на Иван Тодоров Монов№ 045023 Нива на Иван Ангелов ЛазаровУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя и сключен Договор за аренда от 01.10.2016г. за срок от 5г.Пазарна оценка на идеалната част от имота е 2 069,00 лв./две хиляди и шестдесет и девет лева/. Начална цена, от която започва наддаването при втората продан, е 1 489,68 / хиляда четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки стотинки /. 2) 1/6 идеална част от ИМОТ № 084001 /нула осемдесет и четири нула нула едно/ в землището на с. Краводер с ЕКАТТЕ 39236, с площ на имота: 16.500дка. /шестнадесет декара и петстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: Частна, категория на земята при неполивни условия: Трета. Имотът се намира в местността „Мътница“ при граници и съседи съгласно Скица № К05132/13.01.2017г. издадена от ОСЗ Криводол:№ 084003 Нива насл. на Йордан Георгиев Цонков;№ 084002 Нива на Иван Раденков Овчарски;№ 000046 Полски път на общ. Криводол;№ 000613 Полски път на общ. Криводол;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя и сключен Договор за аренда от 01.10.2016г. за срок от 5г.Пазарна оценка на идеалната част от имота е 2 626,00 лв./две хиляди шестстотин двадесет и шест лева/. Начална цена, от която започва наддаването при втората продан, е 1 890,72 / хиляда осемстотин и деветдесет лева и седемдесет и две стотинки /.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 04.09.2019 10:30
299628
Онлайн са 159 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение