Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 350147
Публикувано на 31.07.2019 13:45
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иванка Митева Цонкова с рег. No: 899 обявява за публична продан
Други,608000 лв.,Горна Кремена
Обявлението е активно
от 04.08.2019
до 04.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Горна кремена
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
608000.00 лв.
Площ (в кв.м):
147.000
400000
Описание:

Тежести за имота към датата на извършване на описа: Възбрана в полза на „ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪНБЪЛГАРИЯ ЕООД“ /универсален правоприемник на Хипо Алпе-Адриа-Лизинг/, вписана в Том № 1, Акт №54, дв. вх. рег.№ 1941/27.09.2011 и Възбрана вписана в Том 1, Акт № 31, дв.вх.рег.№ 665/30.04.2018г., за обезпечаване вземането по настоящето изпълнително дело. За описания недвижим имот има издадено РЕШЕНИЕ № 209 на МС от 19 април 2000 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатсва по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатсва - скалнооблицовъчни материали – варовици от Находище „Горна Кремена, участък „Буков дол“, разположено в землището на с. Горна Кремена, Община Мездра, област Враца, на „Монолит“АД – София за срок от 35 години и действие на концесията до 11.03.2034 г.. С предмет на концесията: особено право на ползване на подземни богатства скалнооблицовъчни материали – варовици , представляващи изключителна държавна собственост съгласно акт за държавна собственост и Реш. № 209 на МС от 19.04.2000 г., Обд. в ДВ , бр. 34 от 2000 г. като за същото е сключен Концесионен договор от 18.05.2000 г. Следва да се има предвид, че правата по договора за концесия, не са предмет на настоящата публична продан и същите не могат да бъдат прехвърляни с нея, поради което договорът за концесия няма да породи права и задължения по отношение на бъдещите купувачи.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 391
Определяне на купувач
[кога] на 06.09.2019 08:30
299901
Онлайн са 161 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение