Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 350172
Публикувано на 01.08.2019 05:40
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Други,16200 лв.,СВИЩОВ
Обявлението е активно
от 03.08.2019
до 03.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Свищов
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
16200.00 лв.
Площ (в кв.м):
395.000
400025
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.212, съгласно Схема №15-593673-24.11.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма издадена заповид за изменение в КККР, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, в гр. Свищов, ул.“Трети март“№20, с площ от 395 кв.м./триста деветдесет и пет кв.метра/, с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен комплекс, стар идентификатор 65766.702.3650, номер по предходен план: 5013650, при съседи: 65766.702.3651, 65766.702.246, 65766.702.247, 65766.702.9643 и 65766.702.3649, а съгласно документ за собственост представлява поземлен имот №3650 /три хиляди шестстотин и петдесет/, с площ от 400 кв.м./четиристотин кв.метра/ с идентификатор 65766.702.3650, който участва в УПИ LVIII-3649,3650/петдесет и осем римско – три хиляди шестстотин четиридесет и девет , три хиляди шестстотин и петдесет арабско/, целият с плащ от 650 кв.м./шестстотин и петдесет кв.метра/, в квартал 83 /осемдесет и три/ по ПУП на гр.Свищов, на ул.“Трети март“№22/двадесет и две/, при граници и съседи на имота: УПИ LVII-3651, УПИ LVI-3652 и от две страни улица. Имотът е изцяло застроен и върху построената сграда има право на собственост на трети лица.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 05.09.2019 08:00
299926
Онлайн са 149 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение