Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 350742
Публикувано на 07.08.2019 09:05
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Дамчова Дамова с рег. No: 922 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,115960 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 11.08.2019
до 11.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
115960.00 лв.
Площ (в кв.м):
88.000
400606
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 19, находящ се в гр. София, ж.к.”Младост 1-А”, блок 514, вход 1, етаж 7, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 88.43 кв.м., при съседи по легитимиращия документ за собственост: стълбище, двор, Митко Благоев Ковачки и Елена Ковачка и двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 без посочена площ, при съседи: стълбище, двор, Митко Благоев Ковачки и Елена Ковачка и двор, заедно с 4.538 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху държавна земя, който имот съгласно Схема № 12604/05.03.2014г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от АГКК, е с идентификатор 68134.4083.127.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.127, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 88.43 кв.м.; прилежащи части: избено помещение № 19 и 4.538 % идеални части от общите части на сградата; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4083.127.1.20; под обекта 68134.4083.127.1.16; над обекта 68134.4083.127.1.22. Страни по горепосоченото изпълнително дело са съделителите и съсобственици Светла Върбанова Бодова, Валентин Любенов Бодов, Ренета Николова Стоянова и Георги Василев Стоянов. Изпълнителното дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 23.04.2019г., издаден въз основа на решение от 30.01.2019г. постановено по гр.д. № 13301/2014г. по описа на Софийски районен съд, ГО, 87 състав, въз основа на който горепосоченият допуснат до делба недвижим имот се изнася на публична продан на основание чл.348 от ГПК. Върху недвижимия имот има учредено вещно право на ползване върху притежаваната от Ренета Николова Стоянова и Георги Василев Стоянов 1/2 идеална част от недвижимия имот по силата на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, вписан в Служба по вписванията – гр. София към Агенция по вписванията с № от дв.вх. рег. 82374/11.11.2008г., Том 205, Акт 54, Година – 2008, № от описна книга 56870 от 11.11.2008г. в полза на Христина Младенова Бельова и възбрана по настоящото изпълнително дело вписана в Служба по вписванията – гр. София към Агенция по вписванията с № от дв.вх. рег. 38558/20.07.2019г., Том X, Акт 232, Година – 2019.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Панел
Тип на отоплението: ТЕЦ
Особености:
водаелектрозахранванеасансьор
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 981 96 97
Определяне на купувач
[кога] на 13.09.2019 07:00
300416
Онлайн са 199 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение