Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350807
Публикувано на 07.08.2019 12:03
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,256780.8 лв.,КОЗЛОДУЙ
Обявлението е активно
от 15.08.2019
до 15.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Козлодуй
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
256780.80 лв.
Площ (в кв.м):
432.000
400671
Описание:

Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобрена със Заповед № РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков“ № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 37798.501.154 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири/, със застроена площ 441кв. м. /четиристотин четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: сграда за търговия, ведно с правото на строеж върху общинска земя, а по доказателствен материал „МЕБЕЛНА КЪЩА, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И КАФЕ - АПЕРАТИВ“ със застроена площ от 432кв. м. /четиристотин тридесет и два квадратни метра/, находящи се в строителните граници на гр. Козлодуй, ведно с правото на строеж върху общински УПИ XVII-1198 /урегулиран поземлен имот седемнадесет – хиляда сто деветдесет и осем/ в квартал 259 /двеста петдесет и девет/, целият с площ от 1153кв. м., хиляда сто петдесет и три квадратни метра/ при граници: от изток – бивше „Работническо селище 1700“, от западспортна зала, от север – общински незастроени терени, от юг – улица и ж.к. 3 – север.Забележка: Адрес на имота гр.Козлодуй, ул.“Любен Каравелов“43

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 17.09.2019 08:00
300466
Онлайн са 207 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение