Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 350916
Публикувано на 08.08.2019 07:04
Посещения: 296
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Съйков Дичев с рег. No: 781 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,75000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 13.09.2019
до 13.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
75000.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
400780
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1372.2018.7.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и две, точка две хиляди и осемнадесет точка седем точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 7 /седем/ по кадастралната схема, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, в жилищна сграда с административен адрес гр. София, Столична община, район „Надежда“, квартал „Илиенци“, булевард „Рожен“ № 39 /тридесет и девет/, /стар адрес улица „Рожен“ № 41 (четиридесет и едно), ж.к. „Лев Толстой“, блок № 39 (тридесет и девет)/, вход „А“, на 3 /трети/ етаж, със застроена площ от 63,24 (шестдесет и три цяло и двадесет и четири стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухненски бокс и обслужващи помещение, при съседи по документ за собственост: изток – стълбище, запад – двор, север – апартамент № 9, юг – апартамент № 7, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 (девет), с полезна площ от 10,54 (десет цяло и петдесет и четири стотни) кв.м., при съседи по документ за собственост: изток – двор, запад – коридор, север – таван № 10, юг – таван № 8, заедно с 9,441 % (девет цяло четиристотин четиридесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на вход „А“ на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1372.2018 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и две точка две хиляди и осемнадесет).

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 989 44 18
Определяне на купувач
[кога] на 15.10.2019 06:00
300539
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение