Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350919
Публикувано на 08.08.2019 07:13
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Земеделски имот,2160 лв.,Алтимир
Обявлението е активно
от 25.08.2019
до 25.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Алтимир
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
2160.00 лв.
Площ (в кв.м):
3000.000
400783
Описание:

Имот № 091017 /деветдесет и една хиляди и седемнадесет/, в землището на с. Алтимир с ЕКАТТЕ 00401, с площ на имота 3.000дка. /три декара/, с начин на трайно ползване – полска култура, вид собственост – частна, категория на земята при неполивни условия – десета, имотът се намира в местността „Край селото“, при граници и съседи съгласно Скица № К05760/24.11.2017г. издадена от ОСЗ – Бяла Слатина:№ 200599 Населено място на с. Алтимир – фонд „Населено място“,№ 091016 Полска култура на Веска Славчева Бренишка,№ 091011 Полска култура на Община Бяла Слатина,№ 091013 Полска култура на Виолета Георгиева Вълчинова,№ 091002 Жилищна територия на Симеон Вълчинов Атанасов и др.Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20kv.; на 10m. от двете страни до крайните проводници или на 11m. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 27.09.2019 08:00
300542
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение