Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350925
Публикувано на 08.08.2019 07:38
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Заведение,163440 лв.,КОЗЛОДУЙ
Обявлението е активно
от 24.08.2019
до 24.09.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Козлодуй
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
163440.00 лв.
Площ (в кв.м):
1078.000
400789
Описание:

1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.2015г., находящ се в гр.Козлодуй, жк.2, съставляващ УПИ VІІ-744 в кв.240, целият с площ 1216 кв.м., а по скица-1217 кв.м.с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с ЦЯЛАТА ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 37798.512.385.2, построена в югоизточната част на имота, състояща се от двадесет и шест помещения, изградени монолитно със стоманобетонни основи,колони,греди, плочи и тухлени стени, с изпълнена електрическа, ВиК, отоплителна, телефонна и сигнална инсталации, със застроена площ от 501 кв.м., а по скица-506 кв.м., от които 241 кв.м. са преустроени в „Заведение за обществено хранене-механа”, 64 кв.м. са преустроени в „Интернет клуб” и 196 кв.м. са котелни помещения и абонатна станция, при граници и съседи имоти:улица, бл.58, УПИ VІ-за гаражи.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 26.09.2019 08:00
300544
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение