Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 351118
Публикувано на 09.08.2019 07:41
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Офис,25101.6 лв.,СМОЛЯН
Обявлението е активно
от 18.08.2019
до 18.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
25101.60 лв.
Площ (в кв.м):
57.000
400982
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 57.30 кв. м. (петдесет и седем цяло и тридесет стотни квадратни метра), с предназначение: за спортна и развлекателна дейност, с административен адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Опаленика, ет. 1, намиращ се в сграда с идентификатор 67653.54.3.6, със застроена площ от 971 кв.м. (деветстотин седемдесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.54.3, с площ от 2700 кв. м. (две хиляди и седемстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.54.3.6.59, под обекта: 67653.54.3.6.5, 67653.54.3.6.4, над обекта: 67653.54.3.6.65, 67653.54.3.6.67, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.54.2, 67653.37.382, 67653.54.6, 67653.54.19, 67653.449.387, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.,

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 20.09.2019 07:00
300716
Онлайн са 126 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение