Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 351579
Публикувано на 13.08.2019 13:52
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Парцел,109368 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 17.08.2019
до 17.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
109368.00 лв.
Площ (в кв.м):
868.000
401443
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 12259.1022.86 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед №КД-С-14-06/297/13.10.2006г. на Началника на СК Враца, с административен адрес на имота гр.Враца, ул.“Васил Кънчов“ №118 с площ 868кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 метра, номер по предходен план 5075, квартал 110а, парцел 4, при съседи имоти с идентификатори 12259.1022.93, 12259.1022.94, 12259.1022.242, 12259.1022.87, 12259.1022.3, 12259.1022.85 ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 12259.1022.86.1 със застроена площ 155кв.м. на 1 етаж с предназначение складова база, състояща се от коридор и 6 помещения, преградни стени изпълнени от фазер и талашит и метални конструкции, дограма – метална, наличие на канал за автомобили, захранена с ток и вода, два входа, конструкция ЛОК на бетонова основа, ведно със СГРАДА с идентификатор 12259.1022.86.2 със застроена площ 31кв.м. на 1 етаж с предназначение селскостопанска сграда, съставляваща еднообемно помещение, конструкция сглобяем стоманобетон с метална врата, захранена с ток, не е захранена с вода. Тежести на имота : ипотека в полза на „Бизнес Иновации“ ЕАД, втора по ред ипотека в полза на „Токуда банк“ АД, възбрана в полза на взискателя по делото. Съгласно данни от РДНСК – Враца сградите, находящи се в поземления имот не са въведени в експлоатация.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 19.09.2019 10:30
301059
Онлайн са 141 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение