Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 352448
Публикувано на 22.08.2019 12:12
Посещения: 47
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Гараж,25056 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 25.08.2019
до 25.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
25056.00 лв.
Площ (в кв.м):
18.000
402312
Описание:

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 17.11.2017 г., собственост на „Богдана – 2005“ ООД, представляващи самостоятелни обекти от „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи, магазини, лекарски кабинет- к.к. 14.50 м. и 17.50 м.", разделена на две секции А и Б, състояща се на подземен гараж- сутерен, кота - 2.90 м., от 4 броя складови помещения на магазините, 23 паркоместа и техните помещения; 1 надземен етаж /партер/, кота +/- 0.00 м. от 4 броя магазини, 5 броя гаражни клетки и 2 броя лекарски кабинети; 5 жилищни етажа, кота + 3.45 м., + 6.30 м., + 9.15 м., + 12.00 м., + 14.85 м. с общо 40 броя апартамента; тавански етаж, кота + 17.70 м., с 3 броя апартаменти, и допълващо застрояване с 12 гаражни клетки, със застроена площ на сградата от 769.30 кв.м. и разгърната застроена площ на жилищната сграда от 5461.4 кв.м., застроена площ на гаражите 217.7 кв.м.; обща разгърната застроена площ от 5679.1 кв.м., построена съгласно Разрешение за строеж № 948/22.12.2006 г. на главния архитект на град София и одобрен архитектурен проект на сградата: фаза идеен проект от 22.11.2006 г. и фаза технически проект от 20.05.2009 г., която жилищна сграда и допълващо застрояване са построени при степен на завършеност "груб строеж", съгласно Акт за приемане на конструкцията- Приложение № 14 от 01.07.2009 г. към чл. 7, ал. 3, т. 14- Акт образец 14 и Констативен протокол № СА-7000-336/08.07.2009 г. на Столична община, район Възраждане, издаден на осн. чл. 181, ал. 2 от ЗУТ в описаните по-долу имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6, находящ се в град София, СО- район Възраждане, ул. Българска морава № 70, кв. 159 по плана на град София, м. "Ул. Българска морава" № 70, 72, 74, местността Зона Б- 4, целият изчислен графически с площ от 253 кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 245 кв.м., при граници съгласно скица: поземлен имот № 7, поземлен имот № 28, поземлен имот № 5 и ул. Българска морава; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7, находящ се в град София, СО- Район Възраждане, ул. Българска морава № 72, кв. 159 по плана на град София, м. Зона Б 4, целият изчислен графически с площ от 475 кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 480 кв.м., при граници съгласно скица: поземлен имот № 8, поземлен имот № 37, поземлен имот 38, поземлен имот № 6 и ул. Българска морава; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 8, находящ се в град София, СО- Район Възраждане, ул. Българска морава № 74, кв. 159 по плана на град София, м. Зона Б- 4, целият изчислен графически с площ от 478 кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 487 кв.м., при граници съгласно скица: поземлен имот № 9, поземлен имот № 26, поземлен имот № 37, поземлен имот № 7 и ул. Българска морава, за които поземлени имоти съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-50-09-03/05.01.1994 г., изм. със Заповед № РД-09-50-311/20.03.2006 г., е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХХ-6, 7, 8 от квартал 159 по плана на град София, ул. Българска морава № 70, 72, 74, местност Зона Б- 4, целият с площ от 1206 кв.м., при граници на УПИ съгласно скица № 1431/21.01.2009 г., заверена на 04.11.2011 г.: ул. Българска морава, УХИ XXII- 9, 10, УПИ VIII - 25, 26, УХИ IX, УПИ Х- 28 и УПИ XIX- 5. Сградата има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-С-157 / 17.08.2016 г.. Самостоятелните обекти са обозначени според одобрен инвестиционен проект и таблицата за площообразуване, както следва: ГАРАЖ № 12 на партер, кота +/- 0.00 м., със застроена площ от 17.50 кв.м., ЗАЕДНО с припадащите се 0.40 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.99 кв.м., при съседи: изток- УПИ VIII-25, 26, УПИ IX- 27, УПИ Х- 28, запад- двор, юг- гараж № 13, север- гараж № 11, който съгласно Копие от кадастралната карта с данни от КРНИ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.301.548.2.12, находящ се на адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Българска морава“ № 72-74, ет. 1, гараж 12, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.548, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.301.548.2.13, 68134.301.548.2.11, под обекта – няма, над обекта – няма, стар идентификатор: няма, носители на други вещни права: няма данни. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 25 056.00 лв. /двадесет и пет хиляди петдесет и шест лева/ с ДДС, ОТ КОИТО ДДС В РАЗМЕР НА 4 176 лв. /четири хиляди сто седемдесет и шест лева/. ГАРАЖ № 16 на партер, кота +/- 0.00 м., със застроена площ от 17.50 кв.м., ЗАЕДНО с припадащите се 0.40 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.99 кв.м., при съседи: изток- УПИ VIII-25, 26, УПИ IX- 27, УПИ Х- 28, запад- двор, юг- гараж № 17, север- гараж № 15, който съгласно Копие от кадастралната карта с данни от КРНИ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед няма издадена заповед за изменение в КККР, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.301.548.2.16, находящ се на адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Българска морава“ № 72-74, ет. 1, гараж 16, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.548, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта, посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.301.548.2.17, 68134.301.548.2.15, под обекта – няма, над обекта – няма, стар идентификатор: няма, носители на други вещни права: няма данни. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 25 056.00 лв. /двадесет и пет хиляди петдесет и шест лева/ с ДДС, ОТ КОИТО ДДС В РАЗМЕР НА 4 176 лв. /четири хиляди сто седемдесет и шест лева/. ГАРАЖ № 17 на партер, кота +/- 0.00 м., със застроена площ от 19.30 кв.м., ЗАЕДНО с припадащите се 0.44 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4.40 кв.м., при съседи: изток- УПИ VIII-25, 26, УПИ IX- 27, УПИ Х- 28, запад- двор, юг- УПИ XIX- 5, север- гараж № 16, който съгласно Копие от кадастралната карта с данни от КРНИ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.0.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.301.548.2.17, находящ се на адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Българска морава“ № 72-74, ет. 1, гараж 17, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.548, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.301.548.2.16, под обекта – няма, над обекта – няма, стар идентификатор – няма, носители на други вещни права – няма данни. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 27 648 лв. /двадесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева/ с ДДС, от които ДДС в размер на 4 608 лв. /четири хиляди шестстотин и осем лева/.Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести:Договорна ипотека акт № 84, том 19, дв. вх. рег. № 21054/01.04.2008 г., Подновяване на договорна ипотека № 34, том 18, № от дв.вх.рег. 17858/27.03.2018 г. и Възбрана акт № 17, том 16, дв. вх. № 58690 от 09.10.2015 г. в полза на взискателя - „Първа Инвестиционна банка” АД.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 27.09.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 26.08.2019 г. и завършва на 26.08.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на телефон 0700 20 844. За пазач на имота е определен Стелиан Ангелов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440403357. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 27.09.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Дата: 06.08.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________гр. София /Ст. Якимов/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 27.09.2019 06:00
301744
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение