Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 352596
Публикувано на 23.08.2019 12:19
Посещения: 125
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Росица Иванова Апостолова с рег. No: 848 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,37922.4 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 15.09.2019
до 15.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
37922.40 лв.
Площ (в кв.м):
51.000
402459
Описание:

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.09.2019г. до 16.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите ВИОЛЕТА ФЕРДИНАНДОВА МАНОЛОВА и МАРИЙКА ФЕРДИНАНДОВА ЛАЗОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, с адрес: гр. София, СО-Сердика, ЖП Блокове, в сграда-блок № 1, на първи етаж, със застроена площ от 51,49 кв.метра, състоящ се от стая, кухня и обслужващи помещения, при съседи на жилището по документи за собственост: изток – апартамент № 3, запад – двор, север-стълбище, апартамент № 1, юг-двор, заедно с принадлежащото към жилището таванско помещение № 2 с полезна площ от 10,20 кв.метра и при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – таван № 9 и заедно с 7,007% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо държавна земя, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.502.187.10.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Сердика, ЖП Блокове – гара Илиянци, бл.1, ет.1, ап.2, самостоятелния обект се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.502.187, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: няма данни, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.502.187.10.3, под обекта: няма, над обекта: 68134.502.187.10.6, стар идентификатор: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 37 922,40 лева /тридесет и седем хиляди деветстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 07.03.2019г., т.4, акт № 115/2019г., дв.вх.рег.№ 11857/07.03.2019г. в СВ-гр.София; Отбелязване по вписани искови молби, от 23.01.2019г., т.3, акт № 232/2019г., дв.вх.рег.№ 2166/23.01.2019г. в СВ-гр.София; Искова молба, вписана на 25.04.2016г., т.6, акт № 36/2016г., дв.вх.рег.№ 23392/25.04.2016г. в СВ-гр.София. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018Г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при Банка „ЦКБ” АД – клон Химимпорт с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20198480400214. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 17.10.2019г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 68 20
Определяне на купувач
[кога] на 17.10.2019 07:30
301867
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение