Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 353483
Публикувано на 02.09.2019 06:58
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Хотел,98224 лв.,ОРЯХОВО
Обявлението е активно
от 06.09.2019
до 06.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Оряхово
Тип на имуществото:
Хотел
Начална цена:
98224.00 лв.
Площ (в кв.м):
633.000
403347
Описание:

МАСИВНА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ 262.33кв. м. по доказателствен акт, а съглсно Договор за уредяване на право на надстрояване от 28.08.2007г. – със засроена площ 247кв. м., включваща два самостоятелни обекта, от които ОБЕКТ 1 с полезна площ 5кв. м., състоящ се от помещение за персонал, обслужващ паркинга със запазено безвъзмездно право на ползване на Община Оряхово и ОБЕКТ, състоящ се от търговски обект – ресторант и помещение за хигиенно и битово обслужване, изградени на първи етаж и СЕМЕЕН ХОТЕЛ, изграден като надстройка на втори етаж със застроена площ 265кв. м. и мансарден етаж със застроена площ 106кв. м., ведно със съответното на сградата право на строеж върху поземления имот в който е построена, представляващ УПИ VII – „За общински паркинги” от квартал 16 по действащия план на гр. Оряхово, одобрен със Заповед 628/1985г. на ОНС – Враца, с адрс на имота по доказателствен акт улица „Дунав” 7, при граници и съседи на поземления имот по доказателствен акт улица „Дунав” и общински имоти, ведно с всички подобрения, приращения, преустройства и изменения в и към гореописаната сграда, а съгласно Скица на сграда № 15-131909-01.03.2018г. издадена от СГКК - Враца: сграда с идентификатор 54020.502.1452.1 /петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и две точка хиляда четиристотин петдесет и две точка едно/ по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Оряхово, ул. „Дунав“ № 7, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.1452, със застроена площ 254кв. м. /двеста петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 4 /четири/, предназначение – сграда със смесено предназначение, номер по предходен план – няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 08.10.2019 08:00
302573
Онлайн са 121 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение