Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 353492
Публикувано на 02.09.2019 07:41
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,441488 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 07.09.2019
до 07.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
441488.00 лв.
Площ (в кв.м):
1734.000
403356
Описание:

1.СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 12259.1027.105.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка едно/, със застроена площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкция;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 8 710,00 лв. без ДДС/осем хиляди седемстотин и десет /лв. Начална цена при първата продан е 6 968,00 лв. без ДДС /шест хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/. 2.АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка две/, със застроена площ 1372 кв. м. /хиляда триста седемдесет и два квадратни метра/, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 382 440,00 лв. без ДДС/триста осемдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет /лв. Начална цена при първата продан е 305 952,00 лв. без ДДС /триста и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева/. 3.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.3 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка три/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 25 660,00 лв. без ДДС/двадесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет /лв. Начална цена при първата продан е 20 528,00 лв. без ДДС /двадесет хиляди петстотин двадесет и осем лева/. 4.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.4 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка четири/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с дървен гредоред;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 25 660,00 лв. без ДДС/двадесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет /лв. Начална цена при първата продан е 20 528,00 лв. без ДДС /двадесет хиляди петстотин двадесет и осем лева/. 5.СГРАДА НА ТРАНСПОРТА с идентификатор 12259.1027.105.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка пет/, със застроена площ от 177 кв. м. /сто седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции;Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 84 650,00 лв. без ДДС/осемдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет /лв. Начална цена при първата продан е 67 720,00 лв. без ДДС /шестдесет и седем хиляди седемстотин и двадесет лева/. 6.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка шест/ със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкцияУстановени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя.Пазарна оценка на имота е 24 740,00 лв. без ДДС/двадесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет /лв. Начална цена при първата продан е 19 792,00 лв. без ДДС /деветнадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева/. при съседи: ПИ с идентификатор 12259.1027.106 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и шест/ и ПИ с идентификатор 12259.1027.111 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и единадесет/, а описани по АДС № 31 от 07.06.1999г. и по нот. акт № 134, рег. № 7997, н. дело № 1257/1999г. като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73 /седемдесет и три/ по не одобрения кадастрален план на гр. Враца, Източно промишлена зона, в местността „МИШИНА ПАДИНА”, с площ от 11000 кв. м., ведно с построените в него АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА и ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 1300 кв. м. /хиляда и триста квадратни метра/, масивна конструкция, построена през 1970 година, ЕДНА МОНОЛИТНА СГРАДА с площ от 185 кв. м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначение КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, СТОЛОВА и други подобрения, при съседи на целия имот: „ХИМКО” АД – гр. Враца и борова гора.СГРАДИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО И СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВХОДИРАНИ ОТДЕЛНИ НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 09.10.2019 10:30
302582
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение