Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 353651
Публикувано на 03.09.2019 07:18
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,93859.2 лв.,БЯЛА СЛАТИНА
Обявлението е активно
от 08.09.2019
до 08.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бяла слатина
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
93859.20 лв.
Площ (в кв.м):
1078.000
403515
Описание:

I. Съгласно Н. А за дарение на недвижим имот, вписан в СВ – Бяла Слатина под № дв. вх. рег. 1778/06.06.2001г., книга Прехвърляния, тип акт Дарение, акт том 1, акт № 199: 1) Една втора идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1065кв. м., ведно с находящите се в северната му половина МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 68.20кв. м. и разгъната застроена площ от 129.45кв. м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 48кв. м., ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 26кв. м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 9кв. м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 53.40кв. м., представляващо една втора идеална част от ПАРЦЕЛ XXI, планоснимачен № 1947, кв. 47 по регулационния план на гр. Бяла Слатина, одобрен със заповед № 151/04.07.1995г., при граници: от северозапад – улица, от североизток – парцел XVIII – 1944, парцел XIX – 1945 и парцел XX – 1946; 2) МАСИВНА СГРАДА, представляваща КАФЕ – АПЕРИТИВ с железобетонна плоча, на два етажа, построена по одобрен архитектурен проект рег. № 4/12.02.1999г., напълно завършена, със застроена площ от 43.17кв. м., с разгъната застроена квадратура от 81.34кв. м., изградена в северозападната половина на дворното място с площ от 1065кв. м., което е парцел XXI, планоснимачен № 1947, в квартал 47 по регулационния план на гр. Бяла Слатина, одобрен със заповед № 151/04.07.1995г. при граници от северозапад – улица, от североизток – парцел XXII – 1943, от югоизток – парцел XIV - 1940, от югозапад – парцел XVIII – 1944, парцел XIX – 1945 и парцел XX – 1946.II. Съгласно справка за собствениците и носителите на вещни права за лице от КРНИ по Заявка 283945/21.07.2018г. и скици на гореописаните недвижими имоти съответстват имоти с идентификатори по КККР, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, както следва:1. ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07702.501.1947, поземлен имот с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20-20а, площ - 1078кв. м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор – няма, № по предходен план – 1947/1109_1, квартал 47, парцел XXI, при съседи съгласно Скица № 15-543405/03.08.218г. издадена от СГКК - Враца: 07702.501.1946, 07702.501.1945, 07702.501.1944, 07702.501.1943, 07702.501.1940, 07702.501.1939, 07702.501.1948, 07702.501.4103;2. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.6, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 78кв. м., брой етажи 2, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма;3. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.7, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 18кв. м., брой етажи 1, предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма;4. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.8, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 54кв. м., брой етажи 2, предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма; 5. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.9, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 52кв. м., брой етажи 2, предназначение – сграда за обществено хранене, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма; 6. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.10, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 28кв. м., брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма; 7. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.11, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 11кв. м., брой етажи 1, предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма; 8. СГРАДА с идентификатор 07702.501.1947.12, с административен адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Трънска“ /Стоян Йончев/ № 20, разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1947, застроена площ – 55кв. м., брой етажи 1, предназначение – постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор – няма, № по предходен план – няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 10.10.2019 08:00
302674
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение