Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 353655
Публикувано на 03.09.2019 07:23
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Къща,13320 лв.,БЯЛА СЛАТИНА
Обявлението е активно
от 08.09.2019
до 08.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бяла слатина
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
13320.00 лв.
Площ (в кв.м):
298.000
403519
Описание:

½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07702.501.2634 / седем хиляди седемстотин и две точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин тридесет и четири/ по КККР на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИТЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. Цар Симеон I-ви № 107, с площ от 601 / шестстотин и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м) ВЕДНО с построената в него сграда с идентификатор 07702.501.2634.2 / седем хиляди седемстотин и две точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин тридесет и четири точка две/ със застроена площ 53 / петдесет и три/ кв.м., брой етажи 2 / два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при граници и съседи: 07702.501.3588, 07702.501.2633, 07702.501.2654, 07702.501.2635, а по доказателствен материал ½ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 596,00кв.м. с адрес гр.Бяла Слатина, ул.“Цар Симеон I”107, представляващо имот с кад.номер 501.2634 в кв.120 по кадастрална карта на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 44/03.02.1995г., владеещ се в кадастрални граници, а по регулация, неприложена на мястото представляващо УПИ XIV с площ 645кв.м., пл.н.1670 в кв.120 по регулационния план на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 1080/12.08.1980г. на Кмета на Община Бяла Слатина, ведно с находящите се в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, с частични СТБ елементи, със застроена площ от 54,00кв.м., строена през 1978г. и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с частични СТБ елементи със застроена площ от 26,00кв.м., строена през 1980г. с граници на цялото дворно място при начина, при който се владее : ул.”Цар Симеон І”, кад.номер 2635, кад.номер 2654 и кад.номер 2633.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 10.10.2019 08:00
302678
Онлайн са 163 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение