Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 354204
Публикувано на 09.09.2019 06:09
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,36000 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 14.09.2019
до 14.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
36000.00 лв.
Площ (в кв.м):
72.000
404068
Описание:

1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.555.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул."Стефан Султанов" № 60 /шестдесет/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, целият с площ 258,00 кв.м. /двеста петдесет и осем квадратни метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8056 /осем хиляди петдесет и шест/, при съседи: имот с идф. № 67338.555.71, имот с идф. № 67338.555.5, имот с идф. № 67338.555.4, имот с идф. № 67338.555.1, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.555.3.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, ул. "Стефан Султанов" № 60 /шестдесет/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 16.10.2019 13:00
303061
Онлайн са 132 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение