Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 354541
Публикувано на 10.09.2019 09:21
Посещения: 24
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Соня Георгиева Димитрова с рег. No: 917 обявява за публична продан
Заведение,25169 лв.,Стойките
Обявлението е активно
от 13.09.2019
до 13.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Стойките
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
25169.00 лв.
Площ (в кв.м):
62.000
404405
Описание:

Самостоятелно обособен обект, представляващ КАФЕ-БАР, с идентификатор № 69345.100.272.1.2 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, две/,по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в общ. Смолян, общ. Смолян, с. Стойките, п.к. 4844, „Стойките“, вх.А, ет. 0, със застроена площ от 62,05 / шестдесет и две цяло нула пет стотни/ кв.м., при съседи на обекта: на същия етаж: обекти с идентификатори 69345.100.272.1.3 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, три/, 69345.100.272.1.4 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, четири/ и обект 69345.100.272.1.1 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно/; под обекта: няма, над обекта - обекти с идентификатори 69345.100.272.1.18 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, осем/ и 69345.100.272.1.17 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, седем/, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, на едно ниво, находящ се на партерен етаж, секция "А", в жилищна сграда, състояща се от три секции "А, Б и В", със самостоятелни входове, с идентификатор 69345.100.272.1 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно/, която сграда е построена в поземлен имот, с кадастрален номер 69345.100.272 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две/, с площ от 1730 /хиляда седемстотин и тридесет/ кв.м, съгласно кадастралната карта на с. Стойките, одобрена със Заповед №РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на АК-София, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 69345.100.271, 69345.100.218, 69345.100.221 и 69345.100.1957, който имот е идентичен с УПИ ІV-251 /четвърти-двеста петдесет и едно/ в кв.44, /четиридесет и четири/ по ПУП на с. Стойките, община Смолян, област Смолян, ВЕДНО с 2,614% /две цяло шестстотин и четиринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранванепанорама
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 620 87
Определяне на купувач
[кога] на 15.10.2019 06:30
303342
Онлайн са 201 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение