Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355370
Публикувано на 17.09.2019 06:15
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,138488 лв.,Горно Пещене
Обявлението е активно
от 21.09.2019
до 21.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Горно пещене
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
138488.00 лв.
Площ (в кв.м):
34120.000
405258
Описание:

Поземлен имот с номер 163002 (сто шестдесет и три, нула, нула, две) в землището на село Горно Пещене с ЕКАТТЕ 16897, Община Враца, с площ на имота от 34.120 /тридесет и четири декара сто и двадесет квадратни метра/ дка. Начин на трайно ползване: производство на ел. енергия, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността „КОПАНА МОГИЛА” при граници и съседи имоти с номера: 163001, 000007, 163006, 163003, 028100 – по СКИЦА № К04380/24.08.2017г., издадена от ОСЗ Враца, а по документ за собственост представляващ: Поземлен имот с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, находяща се в землището на с. Горно Пещене, Община Враца, Област Враца с ЕКАТТЕ 16897, с площ от 34.120 дка в местността „КОПАНА МОГИЛА”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, имот № 163002, при граници и съседи: имоти 163001, 000007, 163006, 163003 и 028100.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 23.10.2019 10:30
303978
Онлайн са 197 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение