Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355960
Публикувано на 20.09.2019 08:16
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Земеделска земя,22464 лв.,Кичево
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Кичево
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
22464.00 лв.
Площ (в кв.м):
2900.000
405848
Описание:

Изпълнително дело №: 20107110401718Изходящ №: 23154 / 03.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 30.10.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото БЛЯК СИЙ БЕСТ ИНВЕСТ ЕООД , в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110401718 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , с начин на трайно ползване НИВА с площ от 2900 /две хиляди и деветстотин/ кв.м., находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, обл. Варна, с ЕКАТТЕ 37099 /три седем нула девет девет/, в местността КУМСАЛ, съставляваща имот № 049024 /нула четири девет нула две четири/ по плана за земеразделяне, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имот № 049023 - нива, имот № 000273 - полски път, имот № 049026 - нива, имот № 049025 - нива, имот № 000275 - полски път. Върху имота има наложена възбрана с дв.вх.рег. № 23126/23.11.2010 г., акт № 68, том 12/2010 г. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 22 464.00 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110401718. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 31.10.2019 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Частен съдебен изпълнител:........................................../ подпис и печат /

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 12:00
304447
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение