Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355966
Публикувано на 20.09.2019 08:31
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,104400 лв.,ДЕВНЯ
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Девня
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
104400.00 лв.
Площ (в кв.м):
79.000
405854
Описание:

Изпълнително дело №: 20197110400318Изходящ №: 23648 / 09.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАН ПАСКОВ ИВАНОВ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20197110400318 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № VІ - 33 /шест - римско, тридесет и три - арабско/ с площ от 1000 /хиляда/ квадратни метра, с идентификатор 20482.306.33 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три/ с площ по кадастрална схема 1040 кв.м. /хиляда и четиридесет/ попадащ в квартал 4 - ти /четвърти/ по плана на град Девня, квартал "Повеляново", община Девня, област Варна, при граници съгласно документ за собственост: улица "Славянска", УПИ с № V-30, УПИ с № VІІ-34, УПИ с № ХVІІ-32, а по кадастрална скица при съседи: 20482.306.32, 20482.306.35, 20482.306.34, 20482.306.65, 20482.306.30, 20482.306.31, ведно с построените в гореописания имот МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20482.306.33.1 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка едно/ със застроена площ по кадастрална схема 79 кв.м. /седемдесет и девет/ изба, състояща се от три стаи, кухня, салон и закрита тераса, без посочена площ съгласно документ за собственост и с обща застроена площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 99 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, ГАРАЖ с идентификатор 20482.306.33.3 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка три/ без посочена площ съгласно документ за собственост и с обща застроена площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 34 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, а с площ по кадастрална скица 52 /петдесет и два/ кв.м., БИТОВА СТАЯ с идентификатор 20482.306.33.5 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка пет/ със застроена площ по кадастрална схема 31 кв.м. /тридесет и един/, без посочена площ съгласно документ за собственост и с обща застроена площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, ТОАЛЕТ без посочена площ съгласно документ за собственост и с обща застроена площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 20482.306.33.4 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка четири/ със застроена площ по кадастрална схема 35 кв.м. /тридесет и пет/, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 20482.306.33.6 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка шест/ със застроена площ по кадастрална схема 14 кв.м. /четиринадесет/, без посочена площ съгласно документ за собственост и с обща застроена площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 20482.306.33.2 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три три точка две/ със застроена площ по кадастрална схема 74 кв.м. /седемдесет и четири/, представляваща Производствен обект – Хлебопекарна, ведно с всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 2949/23.08.2007 г., акт № 99, том 1/2007 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 1766/13.07.2017 г., акт № 49, том 1/2017г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 2520/01.09.2009 г., акт № 164, том 1/2009 г., с дв.вх.рег. № 2706/18.09.2009 г., акт 178, том 1/2009 г., с дв.вх.рег. № 1849/11.06.2012 г., акт № 121, том 1/2012 г., с дв.вх.рег. № 89/18.01.2016 г., акт № 5, том 1/2016 г., с дв.вх.рег. № 386/21.02.2019 г., акт № 29, том 1/2019 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 104 400.00 лв. (сто и четири хиляди и четиристотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота в гр. Девня, ул. Славянска, № 7. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20197110400318. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 12:00
304454
Онлайн са 207 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение