Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 355983
Публикувано на 20.09.2019 09:11
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Парцел,2223 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 29.09.2019
до 29.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
2223.00 лв.
Площ (в кв.м):
345.000
405871
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400104Изходящ №: 23254 / 04.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 30.10.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ТОДОР РОСЕНОВ КИРОВ, в полза на ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА по изп.дело № 20187110400104 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.757 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет седем/, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност КЗ ПРИБОЙ, целият с площ от 345,00 кв.м. /триста четиридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: поземлени имоти с идентификатори № 10135.5511.758, № 10135.5511.823, № 10135.5511.842, № 10135.5511.841, № 10135.5511.832, № 10135.5511.833, № 10135.5511.163, № 10135.5511.756. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 2 223,00 /две хиляди двеста двадесет и три/ лева. 1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.759 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет девет/, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност КЗ ПРИБОЙ, целият с площ от 1 124,00 кв.м. /хиляда сто двадесет и четири кв.м./, с трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: поземлени имоти с идентификатори № 10135.5511.129, № 10135.5511.822, № 10135.5511.823, № 10135.5511.758, № 10135.5511.756, № 10135.5511.198. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 5 382,00 /пет хиляди триста осемдесет и два/ лева. 1/8 /една осма/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем/, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност КЗ ПРИБОЙ, целият с площ от 2 307,00 кв.м. /две хиляди триста и седем кв.м./, с трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: поземлени имоти с идентификатори № 10135.5511.759, № 10135.5511.823, № 10135.5511.757, № 10135.5511, ВЕДНО С 1/8 /една осма/ идеална част от изградените в имота сгради, както следва: 1/ СГРАДА 1 /ЕДНО/, състояща се съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на Изп.директор на АГКК от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.1 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка едно/ със застроена площ от 89,00 /осемдесет и девет кв.м./ на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.2 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка две/ със застроена площ от 23,00 кв.м. /двадесет и три кв.м./ на един етаж, предназначение: друг вид сграда за обитаване. 2/ СГРАДА 2 /ДВЕ/, състояща се съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на Изп.директор на АГКК от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.3 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка три/ със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет кв.м./ на един етаж предназначение: друг вид сграда за обитаване и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.4 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка четири/ със застроена площ от 81,00 кв.м. /осемдесет и един кв.м./ на два етажа, предначначение: друг вид сграда за обитаване. 3/ СГРАДА 3 /ТРИ/, представляваща СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.5 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка пет/ със застроена площ от 77,00 кв.м. /седемдесет и седем кв.м./ на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване. 4/ СГРАДА 4 /ЧЕТИРИ/, състояща се съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на Изп.директор на АГКК от СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.6 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка шест/ със застроена площ от 69,00 кв.м. /шестдесет и девет кв.м./ на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.7 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка седем/ със застроена площ от 31,00 кв.м. /тридесет и един кв.м./ на един етаж, предназначение: друг вид сграда за обитаване и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5511.758.8 /едно нула едно три пет точка пет пет едно едно точка седем пет осем точка осем/ със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет кв.м./ на един етаж, предназначение: друг вид сграда за обитаване. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 43 092 /четиридесет и три хиляди деветдесет и два/ лева. Върху имотите има вписани възбрани по изпълнителното дело. ИМОТИТЕ СА ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО !!! Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г., след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20187110400104. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 30.09.2019 г. до 30.10.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 31.10.2019 г. от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 31.10.2019 12:10
304458
Онлайн са 101 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение