Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356036
Публикувано на 20.09.2019 12:38
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Склад,66950.4 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 23.09.2019
до 23.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
66950.40 лв.
Площ (в кв.м):
170.000
405924
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г, на изпълнителния директор на АГКК, изграден на основание Разрешение за строеж № 945 от 02.12.2008 год. на Община В. Търново, за корекция към основен Проект „Жилищна и търговска сграда“, секция "А" и "Б" - Промяна на предназначението на помещения на кота – 3,40 /минус три цяло и четиридесет стотни/ към Разрешение за строеж № 507/31.07.2006 г. с административен адрес: п.к. 5000, град Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 22, вх. Б, ет. 1, който самостоятелен обект се намира на кота -3,40 /минус три цяло и четиридесет стотни/ в сграда 2 /две/ с Разрешение за ползване № ДК-07-86/26.10.2009 г., разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.515.108 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем) с предназначение – СКЛАД, със застроена площ 169,70 квадратни метра (сто шестдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от склад, помещение за производствена дейност, малък офис и санитарен възел, при съседни самостоятелни обекти в сградата по Схема № 3821/18.06.2010 г. на СГКК Велико Търново: на същия етаж: имот с идентификатор 10447.515.108.2.19, имот с идентификатор 10447.515.108.2.20 и имот с идентификатор 10447.515.108.2.21; под обекта - имот с идентификатор 10447.515.108.2.14, имот с идентификатор 10447.515.108.2.13, имот с идентификатор 10447.515.108.2.12, имот с идентификатор 10447.515.108.2.11, имот с идентификатор 10447.515.108.2.10, имот с идентификатор 10447.515.108.2.9, имот с идентификатор 10447.515.108.2.8, имот с идентификатор 10447.515.108.2.7, имот с идентификатор 10447.515.108.2.6 и имот с идентификатор 10447.515.108.2.5; над обекта: имот с идентификатор 10447.515.108.2.25, имот с идентификатор 10447.515.108.2.27, имот с идентификатор № 10447.515.108.2.26, заедно с 3,60% (три цяло и шестдесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.515.108 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД – 18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, а по документ за собственост имотът е при фактически граници: север – стълбищна клетка и жилищна част, юг – ул. „Димитър Благоев“, запад – гараж, изток – подход към склад и офиси, долу – маневрено хале подземни гаражи на кота – 6,20

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 25.10.2019 06:30
304515
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение