Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356152
Публикувано на 24.09.2019 10:08
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Заведение,23760 лв.,БЯЛА СЛАТИНА
Обявлението е активно
от 27.09.2019
до 27.10.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бяла слатина
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
23760.00 лв.
Площ (в кв.м):
122.000
406040
Описание:

МАСИВНА СГРАДА, представляваща КАФЕ – АПЕРИТИВ, на един етаж, със стоманобетонова плоча, построен през 1997г. И пристроена през 2003г., с обща застроена площ 122,49кв.м., ведно с правото на строеж върху терен – общинска собственост, находяща се в УПИ I в кв.6 по регулационния план на гр.Бяла Слатина, обл.Враца, одобрен със Заповед №243/08.10.2001г. на Кмета на гр.Бяла Слатина при граници на обекта улица, гаражи и жилищно строителство, с административен адрес гр.Бяла Слатина, жк“Сребреня“, между бл.2 и бл.3 съгласно акт за собственост от 17.08.2006г., а съгласно скица на сграда №15-690791-30.07.2019г. на СГКК – Враца - сграда с идентификатор 07702.501.3796.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бяла Слатина, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата гр.Бяла Слатина, п.к.3200, жк“Сребреня“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3796 и е със застроена площ 116кв.м., брой етажи – 1, с предназначение сграда за търговия, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма. Тежести на имота : ипотека в полза на взискателя по делото за сумата от 91211,63лв, възбрана в полза на взискателя по делото, последващи възбрани, вписани след процесната, в полза на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „Макроадванс“ АД

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 29.10.2019 09:00
304600
Онлайн са 173 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение