Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356684
Публикувано на 27.09.2019 12:59
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Паркомясто,21000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 05.10.2019
до 05.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Паркомясто
Начална цена:
21000.00 лв.
Площ (в кв.м):
43.000
406572
Описание:

Изпълнително дело №: 20167110400816Изходящ №: 24030 / 13.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД, в полза на ЕОС МАТРИКС ЕООД по изп.дело № 20167110400816 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда, изградена до степен "груб строеж" в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Тодор Димов № 35 /тридесет и пет/, в дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2556.103 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно нула три/, с площ от 270 /двеста и седемдесет/ кв.м., съставляващо УПИ № ІV-11 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер единадесет/ идентичен на имот пл.№ 11 /единадесет/ по предходен документ за собственост в квартал 625 /шестотин двадесет и пет/ по плана на 5-ти /пети/ подрайон на гр. Варна, при граници на мястото по скица: ул. Тодор Димов, ул. Генерал Кантарджиев, УПИ № V-12 и УПИ № ІІІ-10, а именно: ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА № 7 и 8 /седем и осем/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.103.1.26 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно нула три точка едно точка две шест/, с площ от 42.98 /четиридесет и две цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., разположен на етаж -1 /минус едно/, при граници на самостоятелен обект съгласно схема: на същия етаж - 10135.2556.103.1.25, под обекта - няма, над обекта - няма, а по документа за собственост: паркомясто № 5+6, ул. Тодор Димов, ул. Генерал Кантарджиев, както и 5.8548 % /пет цяло осем хиляди петстотин четиридесет и осем десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място. Имотът е ипотекиран в полза на ЕОС МАТРИКС ЕООД за сумата в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 21 000.00 лв. (двадесет и една хиляди) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400816. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 07.11.2019 г. от 10.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Частен съдебен и

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 07.11.2019 08:30
305029
Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение