Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356691
Публикувано на 27.09.2019 13:11
Посещения: 47
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,64000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 05.10.2019
до 05.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
жк. Победа
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
64000.00 лв.
Площ (в кв.м):
59.000
406579
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400670Изходящ №: 24013 / 13.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СПАС ВЕЛИЧКОВ СПАСОВ, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20187110400670 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.3513.186.1.54, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед РД-18-64/ 16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с административен адрес на обекта: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. Победа, бл. 8, вх. Г, ет. 1, ап. 12, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор № 10135.3513.186, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нова на обекта: 1, целият с площ от 59.67 кв.м., при съседи на обекта: СОС с идентификатори: на същия етаж 10135.3513.186.1.53, под обекта няма, над обекта: 10135.3513.186.1.57. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 64 000.00 лв. (шестдесет и четири хиляди) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20187110400670. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 07.11.2019 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 07.11.2019 08:00
305036
Онлайн са 146 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение