Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356703
Публикувано на 27.09.2019 13:29
Посещения: 38
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,47736 лв.,Златни пясъци
Обявлението е активно
от 05.10.2019
до 05.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
к.к Златни пясъци
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
47736.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
406591
Описание:

Изпълнително дело №: 20117110400728Изходящ №: 24342 / 18.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЛЕФЕТ ДАВИДОВ ЛАФЕТОВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20117110400728 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се във вход Б на жилищна сграда с идентификатор 10135.2571.334.4 /едно нула едно три пет точка две пет седем едно точка три три четири точка четири/ в гр. Варна, р-н: Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Каваклар", в УПИ VII-650 /седем римско тире шестстотин и петдесет арабско/, в кв. 38А /тридесет и осем буква "А" /по плана на к.к."Чайка", идентичен с УПИ 650 /шестстотин и петдесет/, и част от ПИ 3147А /три хиляди сто четиридесет и седем буква"а" / по предходни планове за комплекса, а именно: АПАРТАМЕНТ 2 /две/, с идентификатор 10135.2571.334.4.2 /едно нула едно три пет точка две пет седем едно точка три три четири точка четири точка две/, находящ се на първи жилищен етаж, със застроена площ от 66.95 /шестдесет и шест цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от хол, кухненски бокс, спалня, баня-тоалет и балкон, при граници по документ за собственост: апартамент 1, апартамент 3, стълбищна площадка и апартамент 4, а по кадастрална схема при съседи: на същия етаж – 10135.2571.334.4.3, 10135.2571.334.4.1, под обекта – няма, над обекта – 10135.2571.334.4.5, ведно с 4.3181 % /четири цяло три хиляди сто осемдесет и една десетохилядни процента/ идеални части равняващи се на 10.85 /десет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.2571.334.4 /едно нула едно три пет точка две пет седем едно точка три три четири точка четири/ и от правото на строеж върху гореописаното дворно място с идентификатор 10135.2571.334 /едно нула едно три пет точка две пет седем едно точка три три четири/, цялото с площ от 5027 /пет хиляди и двадесет и седем/ кв.м., при граници по предходен документ за собственост: имот 9564-път, имот 484, имот 530-път, имот 651-път и граници по скица: УПИ ХІ-530, ІІ-484, VIII-483и от двете страни път. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 62 000 /шестдесет и две хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 5960/13.03.2008 г., акт № 71, том 5/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 4358/26.02.2018 г., акт № 182, том 4/2018 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег.№ 19190/29.09.2009 г., акт № 101, том 8/2009 г., с дв.вх.рег. № 22740/13.11.2009 г., акт № 231, том 9/2009 г. /дело 541/2009 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 47 736.00 лв. (четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и шест) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20117110400728. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 06.10.2019 г. до 06.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 07.11.2019 г. от 11.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 07.11.2019 09:00
305047
Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение