Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356796
Публикувано на 30.09.2019 13:31
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Заведение,345120 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 03.10.2019
до 03.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
345120.00 лв.
Площ (в кв.м):
246.000
406684
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ - РЕСТОРАНТ "КОПИТОТО" на обща площ от 245.80 /двеста четиридесет и пет цяло и осемдесет стотни/, находящ се в гр. Варна, КК "Св. Св. Константин и Елена", състоящ се от: лятна тераса на площ 92. 20 /деветдесет и две цяло и двадесет стотни/ с лятна градина към нея на площ от 290 кв. м. /двеста и деветдесет/ и масивна сграда на площ от 153,60 /сто петдесет и три цяло и шестдесет стотни/ включваща: приемна зала, кухня, бар, два склада и две тоалетни, построен върху имот № 145 /сто четиридесет и пет/, идентичен с имоти № 137 /сто тридесет и седем/ , № 14 /четиринадесет/ и част от имот № 134 /сто тридесет и четири/ по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", при граници: имоти №№ 136, 9525 - път, 15, 9525 - път, 134 и 135 а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/14.10.2008 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, имот с идентификатор 10135.2569.5.2/едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, девет, точка, пет, точка, две/ находящ се в гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. св. Константин и Елена“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.5/едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, девет, точка, пет/ при граници на дворното място: следните недвижими имоти 10135.2569.184, 10135.2569.185, 10135.2569.262, 10135.2569.283, 10135.2569.284, 10135.2569.285, 10135.2569.286, 10135.2569.307 и 10135.2570.58. Имота е със застроена площ 341/триста четиридесе и един/ кв.м. Брой етажи: 1/един/ с предназначение: сграда за обществено хранене.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 05.11.2019 11:45
305121
Онлайн са 175 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение