Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356817
Публикувано на 01.10.2019 05:40
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Земеделска земя,245.6 лв.,Катунище
Обявлението е активно
от 03.10.2019
до 03.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Катунище
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
245.60 лв.
Площ (в кв.м):
3766.000
406705
Описание:

Пасище мера, което по описание в Решение на РС Котел е с площ 3,767 дка /три декара седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, десета категория, находящо се в м. "Синилка", представляващо имот № 000273 /двеста седемдесет и три/ по плана за земеразделяне, с идф. № 36681.48.483 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.48.483 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка четиридесет и осем точка четиристотин осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с.Катунище, общ. Котел, обл.Сливен, местност "Синилка" с площ 3766,00 кв.м. /три хиляди седемстотин шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 483, квартал:0, със съседи: 36681.48.573.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 05.11.2019 08:00
305137
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение