Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356830
Публикувано на 01.10.2019 06:03
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Земеделска земя,526.4 лв.,Катунище
Обявлението е активно
от 03.10.2019
до 03.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Катунище
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
526.40 лв.
Площ (в кв.м):
2399.000
406718
Описание:

Нива, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 2,399 дка /два декара триста деветдесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в м. "Мочура", представляваща имот № 020005 /двадесет хиляди и пет/ по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.20.5 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.20.5 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка двадесет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен, местност "Мочура" с площ 2398,00 кв.м. /две хиляди триста деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 020005, квартал: 0, със съседи: 36681.20.4, 36681.20.13, 36681.20.6, 36681.19.115, 29283.406.555.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 05.11.2019 08:00
305148
Онлайн са 186 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение