Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 356973
Публикувано на 01.10.2019 11:57
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Други,50000 лв.,ЛОВЕЧ
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
50000.00 лв.
Площ (в кв.м):
344.000
406861
Описание:

Реално обособената ЮЖНА ЧАСТ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ на пет етажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 343.58 кв.м. /триста четиридесет и три кв.м. и петдесет и осем кв.см./ находящ се в гр. Ловеч, общежитие „Иванка Дачева“, ул. „Уста Колю Фичето“ ет. 5 /пет/ при граници: изток – ул. „Уста Колю Фичето“, запад УПИ IV – 3249, север стълбище и собственост на Красимир Петров Павликянов, отгоре четвърти етаж на „Осъм Инженеринг“ АД ЛОВЕЧ, съгласно нот. Акт за покупко продажба на недвижим имот № 169, том V, рег. № 3441, дело № 425/2005 год. на ЛРС, а съгласно схеми на имота № 5993 и 5994 от 09.06.2008 год. на Служба по кадастъра гр. Ловеч: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР 43952.512.33.2.16 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две, точка, шестнадесет/ попадащ в сграда с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/. Съседни самостоятелни обекти: под обекта 43952.512.33.2.12, над обекта: 43952.512.33.2.19, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с кадастрален номер 43952.512.33.2.15 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две, точка, петнадесет/ попадаща в сграда с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/. Съседни самостоятелни обекти: под обекта 43952.512.33.2, над обекта 43952.512.33.2.20, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/ и отстъпеното право на строеж върху държавен урегулиран парцел поземлен имот с кадастрален номер 43952.512.33 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 год. на Агенция по кадастър.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 12:00
305280
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение