Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357411
Публикувано на 04.10.2019 10:47
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,15680 лв.,ДЕВНЯ
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Девня
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
15680.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
407299
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400424Изходящ №: 24991 / 27.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЙОРДАН ИВАНОВ РАДЕВ, в полза на С.Г. ГРУП ООД - КОНСТИТУИРАН ВЗИСКАТЕЛ по изп.дело № 20187110400424 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/ с идентификатор 20482.501.1359.1.13 /двадесет хиляди четиристотин осемдесет и две точка петстотин и едно точка хиляда триста петдесет и девет точка едно точка тринадесет /,който се намира в сграда №1 /едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.501.1359 /двадесет хиляди четиристотин осемдесет и две точка петстотин и едно точка хиляда триста петдесет и девет/ разположен на пети жилищен етаж, със застроена площ от 63.15 /шестдесет и три цяло и петнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, две стаи, кухня, сервизни помещения и два балкона, при граници апартамент № 14, стълбище, тревна площ, калкан и паркинг, ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ с полезна площ 7.45 /седем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. при граници: изба на апартамент № 14, тревна площ, калкан, изба на апартамент № 15, както и 2.1371 /две цяло хиляда триста седемдесет и една десетохилядни/ процента ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, в което е построена, съставляващо УПИ № І /едно римско/ в кв. 167 /сто шестдесет и седем/ по плана на кв. "Девня", гр. Девня ул. "Кап. Петко", бл. 17, вх. А ,при граници съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж:20482.501.1359.1.14,под обекта:20482.501.1359.1.10,над обекта:няма Имотът е ипотекиран в полза на С.Г. ГРУП ООД - КОНСТИТУИРАН ВЗИСКАТЕЛ за сумата в размер на 15 950,00 /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет/ лева въз основа на учредена законна ипотека с дв.вх.рег. № 3288/14.10.2008 г., акт № 9, том 1/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 2477/22.08.2018 г., акт № 12, том 1/2018 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 1739/22.06.2010 г., акт № 168, том 1/2010 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 15 680.00 лв. (петнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., по местонахождение на имота в гр. Девня, ул. Капитан Петко, бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 13. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20187110400424. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 15.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 13:30
305617
Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение