Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357417
Публикувано на 04.10.2019 10:56
Посещения: 58
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,28944 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Многостаен
Начална цена:
28944.00 лв.
Площ (в кв.м):
103.000
407305
Описание:

Изпълнително дело №: 20147110400855Изходящ №: 25008 / 27.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20147110400855 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/ с идентификатор 10135.2028.19.2.12 /едно нула едно три пет точка две нула две осем точка едно девет точка две точка едно две/, с административен адрес гр. Варна, район „Приморски“, ул. "Овеч" № 12, вх. Б, ет. 3, секция "В", ап. 12, със застроена площ от 102.99 кв.м. /сто и две цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от: коридор, дневна с трапезария, баня-тоалет, тоалет, две спални, килер, дрешник и две тераси, при граници: дворно място, апартамент № 11, стълбище и апартамент № 10 от секция "С", ведно с 1.5256 % /едно цяло пет хиляди двеста петдесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, и от правото на строеж, изграден в ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на етап "ГРУБ СТРОЕЖ"съобразно одобрен архитектурен проект, в ПИ с идентификатор 10135.2028.19 /едно нула едно три пет точка две нула две осем точка едно девет/, а по акт за собственост - УПИ № 1-10 /първи-десет/, в масив 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Варна, община Варна, кв. „Виница-север“, местност "Драгу дере", целия с площ по акт за собственост от 5 990 кв. м. /пет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, а по кадастрална карта - с площ от 4 864 кв.м. /четири хиляди осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, при граници по акт за собственост: от три страни улица, а по кадастрална карта: имоти с идентификационни номера 10135.2028.17, 10135.2028.13, 10135.2053.28, 10135.2052.34 и 10135.2028.20. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 28 944.00 лв. (двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20147110400855. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 21.11.2019 г. от 10.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предло

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 08:20
305622
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение