Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357427
Публикувано на 04.10.2019 11:10
Посещения: 53
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,129440 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
129440.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
407315
Описание:

Изпълнително дело №: 20197110400505Изходящ №: 24450 / 19.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20197110400505 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в сграда в град Варна "Траката", местност "Ваялар", а именно: АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, с идентификатор 10135.2723.718.1.5 /едно нула едно три пет точка две седем две три точка седем едно осем точка едно точка пет/ на 1 /първи/ етаж, с площ от 77.65 /седемдесет и седем цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет и две тераси, при граници: апартамент № 9, зелени площи и апартамент № 11, както и 5.2554 % /пет цяло две хиляди петстотин петдесет и четири десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 12.01 /дванадесет цяло и една стотна/ кв.м. ид.ч, както и 5.2554 % /пет цяло две хиляди петстотин петдесет и четири десетохилядни процента/ ид.ч. от провото на строеж върху дворното място, цялото с площ от 1 693 /хиляда шестотин деветдесет и три/ кв.м.по нотариален акт, а по скица с площ от 1 672 /хиляда шестотин седемдесет и два/ кв.м., представляващо поземлен имот № 718 /седемстотин и осемнадесет/, идентичен с поземлен имот № 3630 /три хиляди шестотин и тридесет/, в кв. 70 /седемдесет/ по плана на "Траката", местност "Ваялар", при граници: поземлени имоти №№ 719, 725 и път при граници съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2723.718.1.4, 10135.2723.718.1.6, под обекта: няма, над обекта: 10135.2723.718.1.9. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 63 400 /шестдесет и три хиляди и четиристотин/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 7333/25.03.2008 г., акт № 147, том 6/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 3088/12.02.2018 г., акт № 204, том 3/2018 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 11213/13.05.2019 г., акт № 268, том 3/2019 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 129 440.00 лв. (сто двадесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г., след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20197110400505. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.10.2019 г. до 20.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 21.11.2019 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:40
305632
Онлайн са 203 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение