Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357428
Публикувано на 04.10.2019 11:12
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Парцел,6400 лв.,ДЕВНЯ
Обявлението е активно
от 11.10.2019
до 11.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Девня
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
6400.00 лв.
Площ (в кв.м):
830.000
407316
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400313Изходящ №: 24851 / 26.09.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.11.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ГЕНОВ, в полза на ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД - С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ХИПО АЛПЕ - АДРИА - АУТОЛИЗИНГ ООД по изп.дело № 20187110400313 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ: ДВОРНО МЯСТО с идентификатор № 20482.501.1988 /две нула четири осем две точка пет нула едно точка едно девет осем осем/, с площ по документ за собственост от 830.00 /осемстотин и тридесет/ квадратни метра, а по кадастрална скица с площ от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., съставляващо УПИ № ІІ /две римско/ - общ, кв. 191 /сто деветдесет и едно/ по плана на кв. Девня, гр. Девня находящо се в кв. Девня, гр. Девня, община Девня, област Варна с отреждане за жилищно строителство при граници по документ за собственост: УПИ № І - общ /едно римско тире общ/, улица, ул. "Албена", УПИ № ІІІ - 1054 /три римско тире хиляда петдесет и четири арабско/, а по кадастрална скица при съседи: 20482.501.1266, 20482.501.1994, 20482.501.1267, 20482.501.1937. Върху имота има наложени възбрани с дв.вх.рег. № 2183/20.07.2015 г., акт № 126, том 1/2015 г., и с дв.вх.рег. № 5/07.01.2019 г., акт № 4, том 1/2019 г. по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 6 400.00 лв. (шест хиляди и четиристотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20187110400313. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 12.10.2019 г. до 12.11.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 13.11.2019 г. от 15.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 13.11.2019 13:10
305633
Онлайн са 101 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение