Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357541
Публикувано на 07.10.2019 07:04
Посещения: 36
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Константин Михайлов Павлов с рег. No: 824 обявява за публична продан
Ателие, Таван,31400 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 10.10.2019
до 10.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Ателие / Таванско помещение / Студио
Начална цена:
31400.00 лв.
Площ (в кв.м):
44.000
407429
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.510.801.5.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно. пет. две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и с последно изменение, засягащо обекта - Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК-Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе", бл.В5 („В“ пет), ет. 2 (две), ателие Ат.1 (едно); находящ се в сграда № 5 (пет), разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно); с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, с брой нива - 1 (едно), с площ по документ 43.70 кв.м (четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра); прилежащи части: изба 12 (дванадесет) с площ 6 кв.м (шест квадратни метра), както и 2.29% (две цяло двадесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.5.3, 56784.510.801.5.1, под обекта: 56784.510.801.5.17, 56784.510.801.5.18, 56784.510.801.5.16, над обекта: 56784.510.801.5.6; който самостоятелен обект съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх.рег.№ 35427 от 03.12.2007 г., акт № 72, том 119, дело 28398/2007 г. представлява Ателие № 1 (едно), находящо се на втори етаж, на кота +3.45 м. (плюс три цяло четиридесет и пет стотни) метра в жилищна сграда, представляваща жилищен комплекс "Слънчогледи"-модул „В5“ (буква "В" пет), със застроена площ на апартамента от 43.70 кв.м. (четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна-кухненски бокс, баня-тоалетна и тераса; при граници на ателието: обект 1 и входно стълбище, ведно с избено помещение № 12 (дванадесет), находящо се в сутеренния етаж на сградата, на кота -3,00 м. (минус три метра), с площ от 6,00 кв.м. (шест квадратни метра), при граници на избеното помещение: обект № 11 и обект № 13; ведно с 2,29% (две цяло двадесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 7,73 кв.м. (седем цяло седемдесет и три стотни квадратни метра); ведно с 20,476 / 20653 (двадесет цяло четиристотин седемдесет и шест хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно) по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“; с площ 22 589 кв.м (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); със стар идентификатор: 385,387, квартал 3, парцел І-385, 387; при съседи: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, който поземлен имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх.рег.№ 35427 от 03.12.2007 г., акт № 72, том 119, дело 28398/2007 г. представлява урегулиран поземлен имот, целият с площ 20.653 дка (двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра), съставляващ УПИ І-385, 387 (едно римско – триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем арабско) – жилищно застрояване, в квартал 3 (три) – нов по кадастралния план на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски – ІІІ етап“, одобрен със Заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на урегилирания поземлен имот: ПИ ІV-408, ПИ ІІІ-407, ПИ ІІ-386, ПИ І-406, ПИ ІІІ-389, ПИ ІV-389, ПИ V-389, ПИ VІ-389, ПИ 376, ПИ 377, ПИ 479.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.510.801.5.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно. пет. шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и с последно изменение, засягащо обекта - Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началник на СГКК-Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе", бл.В5 („В“ пет), ет. 3 (три), ателие Ат. 2 (две); находящ се в сграда № 5 (пет), разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно); с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, с брой нива - 1 (едно), с площ по документ 43.70 кв.м (четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра); прилежащи части: изба 11 (единадесет) с площ 6, 20 кв.м (шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), както и 2.33% (две цяло тридесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата; при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.5.7, 56784.510.801.5.5, под обекта: 56784.510.801.5.2, над обекта: 56784.510.801.5.10; който самостоятелен обект съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх.рег.№ 35427 от 03.12.2007 г., акт № 72, том 119, дело 28398/2007 г. представлява Ателие № 2 (две), находящо се на трети етаж, на кота +6.30 м. (плюс шест цяло и тридесет стотни) метра в жилищна сграда, представляваща жилищен комплекс "Слънчогледи"-модул „В5“ (буква "В" пет), със застроена площ на апартамента от 43.70 кв.м. (четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, дневна-кухненски бокс, баня-тоалетна и тераса; при граници на ателието: обект 4 и входно стълбище, ведно с избено помещение № 11 (единадесет), находящо се в сутеренния етаж на сградата, на кота -3,00 м. (минус три метра), с площ от 6,20 кв.м. (шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: обект № 12 и обект № 14; ведно с 2,33% (две цяло тридесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 7,84 кв.м. (седем цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра); ведно с 20,476 / 20653 (двадесет цяло четиристотин седемдесет и шест хилядни върху двадесет хиляди шестстотин петдесет и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.510.801 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно) по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“; с площ 22 589 кв.м (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); със стар идентификатор: 385,387, квартал 3, парцел І-385, 387; при съседи: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, който поземлен имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх.рег.№ 35427 от 03.12.2007 г., акт № 72, том 119, дело 28398/2007 г. представлява урегулиран поземлен имот, целият с площ 20.653 дка (двадесет декара шестстотин петдесет и три квадратни метра), съставляващ УПИ І-385, 387 (едно римско – триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем арабско) – жилищно застрояване, в квартал 3 (три) – нов по кадастралния план на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски – ІІІ етап“, одобрен със Заповед № РД-02-14-2278/29.12.2000 г., при граници на урегилирания поземлен имот: ПИ ІV-408, ПИ ІІІ-407, ПИ ІІ-386, ПИ І-406, ПИ ІІІ-389, ПИ ІV-389, ПИ V-389, ПИ VІ-389, ПИ 376, ПИ 377, ПИ 479.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 651
Определяне на купувач
[кога] на 12.11.2019 11:00
305692
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение