Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 357544
Публикувано на 07.10.2019 07:34
Посещения: 49
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Лучия Тасева Тасева с рег. No: 737 обявява за публична продан
Ателие, Таван,25120 лв.,Кранево
Обявлението е активно
от 10.10.2019
до 10.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Кранево
Тип на имуществото:
Ателие / Таванско помещение / Студио
Начална цена:
25120.00 лв.
Площ (в кв.м):
89.000
407432
Описание:

ТАВАНСКИ ЕТАЖ с административен адрес с. Кранево, п.к. 9649, ул. «Калиакра» № 24, ет.3, ап. Таван, със застроена площ от 88,50 кв.м. /осемдесет и осем цяло петдесет стотни кв.м./ в двуетажна жилищна сграда със сутерен и тавански етаж, обособен като Самостоятелен обект в сграда, жилище, апартамент, с идентификатор 39459.502.100.1.3 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула, точка, едно, точка, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003г. на АГКК, при граници и съседи на обекта: на същия етаж и над обекта – няма, под обекта – имот с идентификатор 39459.502.100.1.6 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула, точка, едно, точка, шест/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху Поземлен имот, дворно място с площ от 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет кв.м./, общинска собственост с идентификатор 39459.502.100 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула/, урегулиран в парцел XII /дванадесет/ - общински квартал 24 /двадесет и четири/ по регулационния план на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 990/1984г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договорна ипотека, вписана в СВ гр. Балчик под № 82, том 1, дв.вх.рег.№ 2679/17.11.2015г. за сумата от 11 000 лв.; 2) Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 171, том 1, дв.вх.рег.№ 1587/05.07.2016г.; 3) Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 287, том 1, дв.вх.рег.№ 2693/30.10.2017г.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 600 313
Определяне на купувач
[кога] на 12.11.2019 08:00
305695
Онлайн са 205 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение