Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358051
Публикувано на 08.10.2019 07:54
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Бойка Георгиева Андреева с рег. No: 908 обявява за публична продан
Магазин,83520 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
83520.00 лв.
Площ (в кв.м):
48.000
407940
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – със Заповед № КД-14-16-1623/22.11.2012г. на Началник на СГКК-Пловдив, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. - 4000, ул. „Емил де Лавеле“ №2 (две), ет. 1 (първи), обект 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем), с предназначение на самостоятелния обект: за Търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 47.65кв.м. (четиридесет и седем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: на същия етаж – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.10 и 56784.521.597.1.9, под обекта – няма, над обекта – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.7, Ведно с прилежащи части: 1/9 (една девета) идеална част от общите части на сградата и 1/9 (една девета) идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Емил де Лавеле“ №2 (две), с площ: 172кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 625, квартал 78 по плана на ЦГЧ, парцел: ІІ-625, при съседи – ПИ с идентификатори: 56784.521.1240, 56784.521.1379, 56784.521.596.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 280 290
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 14:00
305803
Онлайн са 121 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение