Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358055
Публикувано на 08.10.2019 08:11
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмила Тодорова Мурджанова с рег. No: 819 обявява за публична продан
Магазин,73440 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 12.10.2019
до 12.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
73440.00 лв.
Площ (в кв.м):
36.000
407944
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точка, едно, точка, седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75 /седемдесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.430/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 36.05 /тридесет и шест цяло и 5 стотни/ кв. метра, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.430.1.74, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.430.1.3; 56784.540.430.1.2, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с полезна площ от 2.14 кв. м. /две цяло и четиринадесет/ кв. метра, при граници на избеното помещение: отляво: изба № 2 /две/, ВЕДНО с 0.973 % /нула цяло и деветстотин седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 624 161
Определяне на купувач
[кога] на 14.11.2019 11:00
305807
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение