Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358150
Публикувано на 09.10.2019 05:33
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Людмилов Стоянов с рег. No: 906 обявява за публична продан
Къща,77565.6 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 03.11.2019
до 03.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
77565.60 лв.
Площ (в кв.м):
81.000
408039
Описание:

½ /една втора/ идеална част от поземлен имот, находящ се в гр.Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен с адрес: ул.“Д-р Г. М. Димитров“ № 36-а /тридесет и шест-а/- бивша ул.“Никола Гигенски“, представляващ поземлен имот с идентификатор: 56722.656.239 /пет, шест, седем, две, две, точка, шест, пет, шест, точка, две, три, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор кв. 561 /петстотин шестдесет и едно/ № 716 /седемстотин и шестнадесет/, с площ от 468.00 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем/, а по доказателствен нотариален акт с площ от 500.00 кв.м./петстотин/, при съседи съгласно скица: обекти с идентификатори: 56722.656.240, 56722.656.238, 56722.656.237, 56722.656.236, 56722.656.251, 56722.656.321, а съгласно нотариален акт – ул “Г.М.Димитров“, ул „Добри Чинтулов“, Здравка Николова Ганчева и др., Веска Ганчева Симеонова и Петко Петков, заедно с построената в същия поземлен имот СГРАДА с идентификатор №56722.656.239.1 /пет, шест, седем, две,две, точка, шест,пет, шест, точка, две, три, девет, точка, едно/, със застроена площ от 81.00 кв.м. /осемдесет и един/, брой етажи - 2 /два/, предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, конструкция - масивна с частични стоманобетоннни елементи.Върху имота полза на „Юробанк и еф джи“ АД има учредена договорна ипотека вписана на 31.03.2008г. в СВ Плевен, вх.рег.№31/31.03.2008г. Том 3, акт №99/2008г., дв.вх.рег.№5050/31.03.208г., която е подновена/новирана с вх. № 2282 и дв.вх. № 2277 от 13/03/2018г., акт том 3, акт номер 59 върху имота има вписана възбрана в полза на Юробанк България АД в СВ Плевен вх.рег.№14344/05.12.2017, том 4 акт 108/2017г. дв.вх.рег. №14313/05.12.2017г. по и.д. 20179060401189 по описа на ЧСИ Виктор Стоянов, вписано подновяване на договорна ипотека в СВ – Плевен, в полза на „Юробанк България“ АД, дв.вх.рег. № 2277 от 13/03/2018г.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 977 826
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2019 08:00
305911
Онлайн са 107 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение