Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358155
Публикувано на 09.10.2019 05:51
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Търговски имот,381024 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.11.2019
до 16.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
381024.00 лв.
Площ (в кв.м):
700.000
408044
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1540/ 2013г.с Изх. № 43216/ 08.10.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2019г. до 17.00 часа на 17.12.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „МАКСИ ТОЙС“ ЕООД, представлявано от Управителя Борислав Василев Минков, а именно: 700,00/2765,00 (седемстотин върху две хиляди седемстотин шестдесет и пет) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, находящ се в гр.Плевен, съставляващ сьгласно представена скица № 8903/28.08.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър -гр. Плевен - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.651.343 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три) с площ 2656 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и шест кв.м), в град Плевен, общ. Плевен, обл Плевен по карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп. Директор на АК, с адрес Западна индустриална зона, трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: кв. 609 – шестстотин и девет, п. XXVIII - двадесет и осем, при съседи: 56722.651.342; 56722.651.341; 56722.651.344 и 56722.651.340, който УПИ XXVIII , кв.609 съгласно документи за собственост е образуван чрез разделяне на основание Заповед РД-12-445/04.07.2005 г. от бивш /УПИ/ VI - шести с площ от 7 180 кв.м. (седем хиляди сто и осемдесет квадратни метра), в стр.кв.609 (шестстотин и девет), по плана на гр. Плевен, заедно със следните обекти, а именно: а/ самостоятелно обособени търговски обекти от първи етаж на съществуваща масивна двуетажна сграда с проход /тунел/ с наименование Административна сграда - Нов хлебозавод, построена през 1980г. в имота, които обекти са обособени като такива въз основа на Екзекутивен проект за "Преустройство и пристройка на първи етаж на съществуваща сграда в УПИ XXVIII, кв. 609, по плана гр. Плевен за обособяване на складове за търговия на едро" и въведени в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж №57/27.03.2007 г. на Община Плевен, а именно: Обект „А" с площ 220,89 /двеста и двадесет цяло осемдесет и девет стотни/кв.м., състоящ се от складово помещение и WC, при съседи: улична регулация; Обект "Б"; двор, проход; отгоре - втори етаж на сградата, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, по документи за собственост, а съгласно представена схема на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 56722.651.343.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка , едно, точка три) в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изп Директор на АК, с адрес: ет.1 - едно, който обект попада в сграда 56722.651.343.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка, едно) в гореописания поземлен имот, с предназначение: за склад и площ 220,89 кв.м (двеста и двадесет цяло осемдесет и девет стотни кв.м), при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 56722.651.343.1.2, под обекта и над обекта не са описани; Обект „Б" с площ 219,65 /двеста и деветнадесет цяло шестдесет и пет стотни/ кв.м. състоящ се от складово помещение, преддверие - умивалня и WC, при съседи: улична регулация; Обект "А"; двор; Обект "В"; отгоре - втори етаж на сградата, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, по документи за собственост, а съгласно представена схема на Служба по геодезия, Картография и кадастър - гр. Плевен, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 56722.651.343.1.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка , едно, точка, две) в град Плевен, общ. Плевен по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изп. Директор на АК, с адрес: ет.1 - едно, който обект попада в сграда 56722.651.343.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка, едно) в гореописания поземлен имот, с предназначение: за склад и площ 219,65 кв.м (двеста и и деветнадесет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м), при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 56722.651.343.1.1; 56722.651.343.3, под обекта и над обекта не са описани; Обект „В" с площ 102,92 /сто и две цяло деветдесет и две стотни/ кв.м. състоящ се от складово помещение, съблекалня, преддверие - умивалня и WC, при съседи: улична регулация; площадка; съществуваща сграда стар хлебозавод; стълбище; обект Обект "Б"; отгоре - втори етаж на сградата, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, по документи за собственост, а съгласно представена схема на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Плевен, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 56722.651.343.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка , едно, точка, едно) в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изп. Директор на АК, с адрес: ет.1 - едно, който обект попада в сграда 56722.651.343.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка, едно) в гореописания поземлен имот, с предназначение: за склад и площ 102,92 кв.м. (сто и две цяло и деветдесет и две стотни кв.м), при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 56722.651.343.1.2, под обекта и над обекта не са описани; б) ВТОРИ ЕТАЖ на съществуваща масивна двуетажна сграда с проход/тунел/ с наименование Административна сграда - Нов хлебозавод, построена през 1980г. в имота, който етаж е с площ 317,00 кв.м (триста и седемнадесет кв.м ), ведно със стълбището за втория етаж, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, по документи за собственост, а съгласно схема на Служба по геодезия картография и кадастър град Плевен, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 56722.651.343.1.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка , едно, точка, шест) в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изп. Директор на АК, с адрес: Западна индустриална зона, ет.2 - две, който обект попада в сграда 56722.651.343.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка, едно) в гореописания поземлен имот, с предназначение:за делова административна дейност, с площ 317,00 кв.м (триста и седемнадесет кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 56722.651.343.1.6, под обекта и над обекта не са описани, като няма данни за неразделни части от обекта; в) ВТОРИ ЕТАЖ на съществуваща масивна двуетажна сграда с наименование Административна сграда и стол, построена през 1980г. в имота, който етаж е с площ 284,00 кв.м (двеста осемдесет и четири кв.м ), ведно със стълбището за втория етаж, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, по документи за собственост, а съгласно схема на Служба по геодезия картография и кадастър град Плевен, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 56722.651.343.1.7 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка , едно, точка, седем) в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп. Директор на АК, с адрес: Западна индустриална зона, ет.2-две, който обект попада в сграда 56722.651.343.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, триста четиридесет и три, точка, едно) в гореописания поземлен имот, с предназначение: за делова административна дейност, с площ 284,00 кв.м (двеста осемдесет и четири кв.м), при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: 56722.651.343.1.6, под обекта и над обекта не са описани, като няма данни за неразделни части от обекта. Съгласно нотариален акт за учредяване право на строеж върху недвижим имот вписан под акт №26, том XLII от 2008г. на Агенция по вписванията, Имотен регистър на Макси тойс ООД е учредено право на строеж за надстрояване и пристрояване, представляващо съгласно архитектурен проект "Проект за преустройство и надстройка за втори етаж на съществуващи складови помещения и за нуждите на търговско представителство и склад за търговия на едро с промишлени стоки УПИ XXVIII, в кв. 609 по плана на град Плевен" одобрен на 20.08.2008г. на Община Плевен, право на строеж за надстрояване /пристрояване/ представляващо надстройка /пристройка/ с площ от 183,26 кв.м., над собствените му Обект „А“ представляващ самостоятелен обект в сграда 56722.651.343.1.3, с площ 220,89 кв.м.; Обект „Б“ представляващ самостоятелен обект в сграда 56722.651.343.1.2 площ 219.65 кв.м. и Обект „В“ представляващ самостоятелен обект в сграда 56722.651.343.1.1 с площ 102.92 кв.м. и втори етаж представялващ самостоятелен обект в сграда 56722.651.343.1.6 с площ от 317 кв.м. от съществуващата сграда № 1, което е реализирано от Макси тойс ООД. След преустройството на първи етаж от съществуващата сграда се обединяват трите складови помещения А, Б и В и частично надстроява с един етаж до ул.регулационна линия на ул.Г.Кочев. Изградена е нова вътрешна стълба за връзка между нивата. Съгласно схема №8907/28.08.2013г. на АГКК Плевен, сградата е заснета и реално съществува към датата на описа, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.651.343.1.9, град Плевен, община Плевен, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-15-291/20.09.2012г. на началника на СГКК Плевен, с адрес на имота: град Плевен, ул."Георги Кочев" №171, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, раположена в поземлен имот с идентификатор 56722.651.343, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2-две, посочени в документа площи: 541.64 кв.м. и с 781.26 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1-едно: на същия етаж: 56722.651.343.1.8, под обекта: няма, над обекта: няма и съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 2-две: на същия етаж: няма, под обекта: 56722.651.343.1.8, 56722.651.343.1.5, 56722.651.343.1.4.; над обекта: няма, стар идентификатор: 56722.651.343.1.1, 56722.651.343.1.2, 56722.651.343.1.3, 56722.651.343. 1.6, 56722.651.343.1.7, като между двете нива е изградена вътрешна стълба /в търговска зала/, ведно с изградените в имота Ел. и ВиК мрежи и съоръжения, канализационна инсталация, вентилационна и отоплителна инсталация и външно тяло към нея, осветление, SOT, окабеляване за интернет, конвекторни климатици Ice Blue инсталирани на първо и второ ниво от сградата. Сградата е с централен вход, два складови входа и рампа /в двора на бившия Хлебозавод/. Разположение на първо ниво: състои се от търговска зала, каса /офис/, стая за персонала, четири склада, 3 бр.санитарни възела, коридор към стълбищна клетка. Разположение на второ ниво: търговска зала, два офиса, работно помещение с две тоалетни /мъжка и дамска/ и съблекалня, помещение за инвентар, общ коридор към три броя офиси и стълбище водещо към изход към двора на бивш Хлебозавод. Всички санитарни възли са с монтирани клозетни седала, тоалетна мивка и подови сифони. В имота са монтирани противопожарни кранове.при първоначална цена – 381 024 лева без ДДС /триста осемдесет и една хиляди двадесет и четири лева/, от които за земя без прилежащ терен 10 425 лева, съответстваща на 369.89 кв.м. „МАКСИ ТОЙС“ ЕООД, е с регистрация по ЗДДС и ДДС се дължи върху сумата от 10 425 лева. Данъчната оценка за имота е в размер на 271234.90 лв, съгласно удостоверение на МДТ при Община Плевен. Публичната продан на поземления имот без прилежащия към сградата терен, е облагаема доставка съгласно чл.2 от ЗДДС, във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС. Публичната продан на самостоятелно обособените обекти описани в обявлението и прилежащия терен е освободена доставка по смисъла на чл.45 от ЗДДС и върху крайната й цена няма да се начислява ДДС. Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписана под том 3, акт №62/2008г., подновяване/новиране на договорна ипотека том 3, акт №67/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, /подновява том 3, акт №62/2008г./; учредяване право на строеж с н.а. Том 42, акт №26/2008г.; възбрана том 3, акт №84/2011г., в полза на СД „БЕТОНЕКС- НЕШКОВ, ХРИСТОВ И СИЕ“; възбрана том 4, №160/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверения за тежести на Агенция Вписвания Имотен регистър. Възбрана том 2, акт №60/2017г., по изп.д.№250/17г., на ЧСИ Марияна Обретенова, в полза на „АМЕК ТОЙС“ ООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, при управителя Борислав Минков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401540/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 18.12.2019 07:00
305916
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение