Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358328
Публикувано на 10.10.2019 08:17
Посещения: 49
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Сия Богданова Халаджова с рег. No: 863 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,62400 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 10.10.2019
до 10.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
62400.00 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
408218
Описание:

AПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/ на VII /седми/ етаж, вход "Б" от жилищен блок № 100 /сто/, находящ се в ж.к. "Дружба" гр. София, състоящ се от две стои, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 65.20 /шестдесет и пет цяло двадесет стотни/ кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №23 /двадесет и три/ с полезна площ от 3.65 /три цяло шестдесет и пет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 1.020% /едно цяло двадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху държавно място при съседи на апартамента изток - ап.№ 42 на Христов, запад -ап. от вх."Д", север-тревна площ, юг-улица и при съседи на мазето – коридор, общо мазе, улица, мазе №24, който имот, съгласно описание по кадастрална схема № 15-314750-09.04.2019 г. на СГКК – гр. София, съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1500.2405.5.43 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и петстотин, точка, две хиляди четиристотин и пет, точка, пет, точка, четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“ /едно/, бл. 100 /сто/, вх. Б, ет. 7 /седем/, ап. 43 /четиридесет и три/; самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2405 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и петстотин, точка, две хиляди четиристотин и пет/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: няма данни; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1500.2405.5.42; под обекта - 68134.1500.2405.5.40; над обекта - 68134.1500.2405.5.46; стар идентификатор: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 951 60 69
Определяне на купувач
[кога] на 12.11.2019 08:00
306080
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение