Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358411
Публикувано на 10.10.2019 13:23
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Магазин,27138.96 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
27138.96 лв.
Площ (в кв.м):
35.000
408301
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, улица Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 1, обект МАГАЗИН, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3.538 % ид.ч. /три цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 63427.8.1325.2.6, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, едно/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.1 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със I Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с адрес за имота: гр. Русе, общ. Pvce, обл. Русе, ул. „акад. Михаил Арнаудов” №2 /две/, ет. 1 /едно/, обект: Магазин № 1 /едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064/шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части 3,538 % ид.ч. /три процента и петстотин тридесет и осем хилядни от процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.5, под обекта: няма, над обекта:63427.8.1064.8.6

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 07:00
306168
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение