Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358417
Публикувано на 10.10.2019 13:49
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Офис,17586 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
17586.00 лв.
Площ (в кв.м):
33.000
408307
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 3, който Самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 33.23 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и три квадратни дециметра/, с прилежащи части: 2.575% ид.ч. /две цяло петстотин седемдесет и пет хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.7, 63427.8.1325.2.9, Под обекта: 63427.8.1325.2.5Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, осем/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.8.1064.8.8 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: гр. Русе, общ. Pуce, обл. Русе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет.2 /две/, обект 3 /три/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 33,23 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и три квадратни дециметра/, с прилежащи части: 2.575% /два процента и петстотин седемдесет и пет хилядни от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 53427.8.1064.8.7. 63427.8.1064.8.9, под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта: няма

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 07:00
306174
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение