Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358419
Публикувано на 10.10.2019 13:58
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Офис,29953.44 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
29953.44 лв.
Площ (в кв.м):
57.000
408309
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 56.60 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 4.375 % ид.ч. /четири цяло триста седемдесет и пет хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.11, 63427.8.1325.2.9, Под обекта: 63427.8.1325.2.5Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, десет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.10 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с адрес за имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Аакад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект 5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 56,60 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 4.375 % /четири процента триста седемдесет и пет хиляди от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.11, 63427.8.1064.8.9 под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта: няма

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 07:00
306176
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение